O17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 
ประกาศเมื่อ รายละเอียด
21 Mar 2023
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
  Download
14 Mar 2023
ผลการสำรวจความผูกพันของผู้รับบริการในการกลับมา/ไม่กลับมา รับบริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปีงบประมาณ 2565
  Download
14 Mar 2023
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการได้รับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลด้านต่างๆของงานผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปีงบประมาณ 2565
  Download
14 Mar 2023
ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการสุขภาพงานผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปีงบประมาณ 2565
  Download
30 Jan 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
25 Jan 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปี 2564
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (การกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการ)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (แยกประเภท)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ภาพรวม)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 1 ปี 2564
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 2 ปี 2563
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 1 ปี 2563
  Download
BACK   1   NEXT