ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์จักษุกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

บริการผู้ป่วยนอก

  • บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใหม่
  • กรอกประวัติทำเวชระเบียนที่ แผนกเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
    ผู้ป่วยเก่านัด
    ผู้ป่วยเก่าไม่ได้นัด
วันออกตรวจ อายุรกรรม OPD เช้า อายุรกรรม OPD บ่าย ศัลยกรรมกระดูก โสต ศอ นาสิก จักษุกรรม
วันจันทร์ พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ น.อ.ศักดิ์ชัย น.อ.ศักดิ์ชัย น.อ.หญิง ภาศรี นพ.อิทธิพล นพ.รุ่งโรจน์  พญ.ณัชชาวดี น.ท.หญิง นันทวรรณ
พล.ร.ต.หญิง พิมพา น.อ.หญิง ภาศรี น.ท.สรภพ น.ท.กิติศักดิ์ นพ.วิโรจน์ นพ.วริษฐ์  ว่าที่ น.ต.หญิง ลลิดา น.อ.หญิง จุไรรัตน์
พล.ร.ต.ทศพร น.ท.กิติศักดิ์ ร.ต.หญิง สุกานดา  นพ.สุวิทย์ นพ.สมพร นพ.ก๊อฟ  ร.อ.ภาคย์ น.ท.หญิง นภางค์
น.อ.สมชาย น.ท.สรภพ นพ.ธีรเจต       พล.ร.ต.หญิง ยุวณี  น.อ.หญิง ลูกจันทร์
นพ.โกศล ร.ต.หญิง สุกานดา           ร.อ.หญิง ธิดารัตน์
นพ.ธีรเจต นพ.สุวิทย์            
วันอังคาร พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ น.ต.ธีรพล น.อ.สุเชษฐ์  น.ต.หญิง ปัทมา  นพ.วิโรจน์ นพ.จักรพล น.อ.จักรพงศ์ น.อ.ภัทรพร
พล.ร.ต.หญิง พิมพา น.ต.หญิง ปัทมา  น.อ.ศักดิ์ชัย น.อ.พิทักษ์ นพ.กิติพจน์ นพ.กุลวิทย์  น.อ.ชลธร น.อ.หญิง ธีรานันท์
พล.ร.ต.ทศพร น.อ.พิทักษ์ น.ท.วราชัย  พญ. ภัทรดา  นพ.ประสิทธิ์ศักดิ์ นพ.ศุภะโชค ร.อ.ภาคย์ น.ท.หญิง พิชาพร
น.ท.วราชัย  พญ.ภัทรลดา  น.ต.ธีรพล       น.อ.หญิง ลลิดา  น.ทหญิง นันทวรรณ
น.อ.พัฒนชัย นพ.สุวิทย์           พญ.ภิยดา
              น.อ.หญิง พิมพ์สิริ
วันพุธ พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ น.ท.พรสิระ น.ท.ธีรธร นพ.สกล    ว่าที่ น.ต.หญิง ลลิดา  น.อ.หญิง ธีรานันท์
พล.ร.ต.ทศพร พญ.สุภัสสา น.ท.คชมาตจ์  พญ.สุภัสสา   ว่าที่ ร.ต.ขันติ  น.ท.หญิง พิชาพร
นพ.โกศล พญ.กิตติมา น.ต.พรสิระ พญ.กิตติมา นพ.วิโรจน์ น.อ.หญิง ปิติยา น.อ.หญิง ภาวิกา
น.ท.ธีรธร นพ.สกล  นพ.พิพัฒน์พงศ์ นพ.สุวิทย์   พญ.ณัชชาวดี น.อ.หญิง พิมพ์สิริ
น.ท.คชมาตจ์            ร.อ.หญิง ธิดารัตน์
            พญ.ณัฐธิดา
            พญ.ภิยดา
วันพฤหัสบดี พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ น.อ.หญิง ติราภรณ์  น.อ.หญิง เบญจพร น.ต.หญิง ธนาวดี นพ.อิทธิพล นพ.รุ่งโรจน์ พล.ร.ต.มโนธรรม น.อ.หญิง ธีรานันท์
พล.ร.ต.ทศพร น.ท.ปริญญา น.อ.หญิง ติราภรณ์  นพ.นวพงษ์ นพ.วิโรจน์ นพ.วริษฐ์  พล.ร.ต.หญิง อรมณี น.อ.หญิง จุไรรัตน์
น.อ.วสุธา น.ต.หญิง ธนาวดี น.ท.ปริญญา นพ.สอง  นพ.สมพร นพ.ก๊อฟ  ว่าที่ ร.ต.ขันติ น.ท.หญิง นภางค์
น.ท.ผดุง นพ.เมธี นพ.พิพัฒน์พงศ์       ร.อ.ภาคย์ ร.อ.หญิง ธิดารัตน์
น.อ.หญิง เบญจพร นพ.สอง           พญ.ภิยดา
นพ.นวพงษ์             พญ.ณัฐธิดา
วันศุกร์ พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ น.ท.เอกรัชช์ น.อ.หญิง กุลศิริ  พญ.สุภัสสา นพ.วิโรจน์ นพ.จักรพล น.ท.หญิง พัชรินทร์  น.อ.ภัทรพร
พล.ร.ต.ทศพร น.ต.หญิง ปัทมา  น.ท.เอกรัชช์ พญ.พิชญา  นพ.กิติพจน์ นพ.กุลวิทย์  ว่าที่ น.ต.หญิง ลลิดา น.ทหญิง นันทวรรณ
น.อ.พัฒนชัย พญ.สุภัสสา น.ต.หญิง ปัทมา  นพ.พิพัฒน์พงศ์ นพ.ประสิทธิ์ศักดิ์ นพ.ศุภโชค ว่าที่ ร.ต.ขันติ น.อ.หญิง ลูกจันทร์
นพ.โกศล พญ.พิชญา  นพ.มนต์สันต์   นพ.วัชรินทร์   น.อ.หญิง ลลิดา น.ท.หญิง พิชาพร
น.อ.หญิง กุลศิริ  นพ.พิพัฒน์พงศ์           นพ.สุชัย
นพ.มนต์สันต์             พญ.ณัฐธิดา


วันออกตรวจ สูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
วันจันทร์ น.อ.หญิง อวรรษนันท์ ร.อ.หญิง เหมวดี   วันคี่ วันคู่
ร.ต.หญิง ณีรานุช น.อ.หญิง อวรรษนันท์   ร.อ.อัจนา นพ.สุเมธ
น.อ.จุลนัยน์ ร.ต.หญิง ณีรานุช   น.อ.วิทู ร.ท.ทวิวัฒน์ 
      น.อ.อภิรัฐ น.ท.หญิง อัมพร
      น.อ.นพดล น.ท.เบญจพันธ์
        น.อ.สิงห์ชัย
วันอังคาร น.อ.จุลนัยน์ น.อ.ชนินทร์   นพ.สุเมธ
น.อ.หญิง รัชนีย์ ร.อ.หญิง เหมวดี   ร.ท.ทวิวัฒน์ 
น.อ.หญิง อวรรษนันท์ น.อ.จุลนัยน์   น.ท.หญิง อัมพร
ร.อ.หญิง เหมวดี น.อ.หญิง รัชนีย์ ตั้งแต่เวลา น.ท.เบญจพันธ์
ร.ต.หญิง ณีรานุช   08. 30 – 14.30 น.อ.สิงห์ชัย
       
วันพุธ น.อ.จุลนัยน์ น.อ.จุลนัยน์ นพ. อัครวิชญ์ ร.อ.อัจนา
น.อ.ชนินทร์ น.อ.หญิง อวรรษนันท์ นพ. ขนิษฐา น.อ.วิทู
ร.อ.หญิง เหมวดี น.อ.หญิง รัชนีย์ นพ. วิวรรณ  น.อ.อภิรัฐ
    นพ. แสนดี น.อ.นภดล
    นพ. มณีรัตน์  
วันพฤหัสบดี น.อ.หญิง รัชนีย์  ร.ต.หญิง ณีรานุช   นพ.สุเมธ
น.อ.หญิง อวรรษนันท์ น.อ.หญิง รัชนีย์   ร.ท.ทวิวัฒน์ 
น.อ.ชนินทร์ น.อ.ชนินทร์   น.ท.หญิง อัมพร
      น.ท.เบญจพันธ์
      น.อ.สิงห์ชัย
วันศุกร์ น.อ.หญิง อวรรษนันท์  น.อ.หญิง รัชนีย์   ร.อ.อัจนา
ร.อ.หญิง เหมวดี น.อ.จุลนัยน์   น.อ.วิทู
ร.ต.หญิง ณีรานุช น.อ.ชนินทร์   น.อ.อภิรัฐ
      น.อ.นพดล